Aalborg Universitet København tackler fremtidens boligudfordringer med kandidatuddannelsen By, Bolig og Bosætning. Foto:Jørgen True/Studie-E

Uddannelse med fokus på boligfrontens udfordringer

Byliv, boligforhold og bosætningsmønstre har vidtrækkende konsekvenser for samfundet og den enkelte. Aalborg Universitet har uddannelsen, der er skruet sammen til at tackle både nutidens og fremtidens udfordringer på området.

Af: Michael Winther

Med den toårige kandidatuddannelse i By, Bolig og Bosætning har Aalborg Universitet i København uddannelsen, der skal tage livtag med samfundets stigende udfordringer på bolig og bosætningsområdet. Mange kommuner og flere regioner oplever i disse år en massiv affolkning, mens de stor byer oplever en tilsvarende tilflytning og interesse for bosætning. Det har konsekvenser for opdelingen mellem land og by, fordi væksten naturligt vil ske i de større byer, mens de mere tyndt befolkede landområder, har udsig til stagnation og minusvækst.

FødevareBanken er distribution af overskudsmad i stor skala. Her et parti morgenmadsprodukter doneret af Kelloggs. Foto: Creative Commons

Urbaniseringen pågår

På uddannelsen, der er snævert forbundet til globaliseringen og global forbundethed mellem steder, stilles der skarpt på levevilkår, boligsociale forskelle, effekten af ejendomsprisernes himmelflugt eller det modsatte samt betydningen af regionale og bymæssige uligheder. Boligmarkedet, boligforhold og regional bosætning er problemstillinger, der ofte tages under seriøs behandling i medierne. Opmærksomheden har resulteret i, at der er kommet større fokus på den regionale udvikling, som også den aktuelle udflytning af 4000 statslige arbejdspladser er udtryk for. Hertil kommer at kommunerne har fået et skærpet fokus på bosætnings- og boligpolitiske strategier, fordi det af hensyn til skattegrundlaget ikke er ligegyldigt, hvem der bosætter sig i kommunen og hvorfor.

Samtidig udfordres de store byer af den fornyede interesse for bosætning, og urbaniseringen af byområder er langt fra ophørt. Urbaniseringen medfører til stadighed nye sociale opdelinger og geografiske forskydninger, der sætter sit præg på både bydele, hele byer og hele regioner. Sociale opdelinger og geografiske opdelinger kan skyldes flere forskellige forhold, men især er alders- og husstandssammensætning, indkomst- og uddannelsesforhold samt beskæftigelsesgrad særlige faktorer, der påvirker både bosætning og fraflytning fra et bestemt afgrænset område. Det kendes især fra ghettodannelse og ved gentrificering, som er den situation, der opstår når et særligt område i eksempelvis en by på grund af sin charme eller mangfoldighed bliver attraktiv for

nye beboergrupper med en højere indkomst. Derved skubbes det oprindelige befolkningssegment ud på grund af højere lejepriser og boligskatter.

Indhold og læring

Optagelses- og adgangskrav

For at blive optaget på den 2-årige kandidatuddannelsen i By, Bolig og Bosætning, skal man have en bacheloreksamen i enten Sociologi, Politik & Administration, Statskundskab eller tilsvarende. Optagelse på uddannelsen kan søges frem til studiestart i september, og sker gennem optagelse.dk.

Fagsammensætningen i uddannelsen er groft skåret Boligmarked og boligforhold, Bolig- og bypolitiske indsatser, Boligsociologi og segregation, Bosætning og boligpræferencer, Sociodemografi, Socialgeografi, Hverdagslivsperspektivet og Stedtilknytning. Temaerne, der også omfatter et modul i anvendelsen af Geographic Information System – GIS, indgår som vigtige elementer i uddannelsen i lighed med sammenhængen mellem fysiske strukturer og sociale forhold.

Undervisningen på uddannelsen foldes ud i en kombination af seminarer, projektarbejde, øvelser, ekskursioner og enkelte forelæsninger. Herudover spiller feltarbejde en central rolle i læringen, og udgør en integreret del af undervisningsforløbet. Samtidig vægter uddannelsen og uddannelsens struktur, at der er en tydelig kobling mellem teori, empiri og problembaseret projektarbejde, ligesom kvantitative metoder spiller en rolle. Jobmuligheder,

Uddannelsen kvalificerer den studerende til at arbejde professionelt med komplekse udfordringer, som by- og boligpolitiske beslutningstagere står over for. Det sker primært i ministerier, kommuner samt i de almene boligorganisationer og institutioner der har fokus på det boligpolitiske område. Endvidere er der gode beskæftigelsesmuligheder inden for hele sektoren af privat rådgivning, idet den studerende med uddannelsen som baggrund bl.a. kan forestå boligpolitiske analyser, planlægge udviklingsstrategier for kommuner og boligselskaber, vurdere konsekvensen af ændringer på boligmarkedet og mindst kan bruge og håndtere både kvalitative data og kvantitative data fra diverse registre.