v PA Magasiner – Det bevidste valg – Turbo på innovation i sundhedsvæsnet gennem uddannelse

Ved databehandling kan man på baggrund af viden om folks interesser, økonomi, familieforhold etc. tegne en skarp profil af den enkelte.

Dataanalyse understøtter strategien

Dataindsamling, databehandling og dataanalyse er tidens nye sort. Det er ved at sammenstille og koble forskellige data, at vi får større indsigt i menneskers forskellige handlings- og adfærdsmønstre. I data- og analysehuset Geomatic har de specialiseret sig i at hjælpe kunderne til bedre til at forstå sit marked. Det sker gennem grundig dataindsigt og analyse.

Af: Michael Winther

Serviceydelserne fra Geomatic skaber struktur, og gør de kundedata enhver virksomhed ligger inde med operationelle i et innovativt, proaktivt og fremadrettet perspektiv. Serviceydelserne fordeler sig grundlæggende på tre ben. Det ene ben er serviceydelser omkring at skabe overblik over sin kundestruktur via data, rydde op i eksisterende data, etablere eller optimere eksisterende kundedatabaser samt datavask, hvor irrelevante data slettes. Andet ben handler om at sælge og levere forskellige kvantitative data, der hentes både online og offline, mens det tredje og mest strategiske ben koncentrerer sig om dataanalyse, aktivering af data samt segmentering af kunde- og brugergrupper.

36 segmenter

Geomatic er et bredt funderet data- og analysehus med mange forskellige kompetencer og ekspertiser. Kunderne er både private virksomheder, offentlige myndigheder og interessegrupper, der har behov for at kende sine kunder og brugere bedre og dybere. Som oftest i forbindelse med en yderligere positionering i markedet, ved udvidelse af serviceydelser eller varesortiment eller ved geografisk spredning, hvor det er vigtigt at sætte sig ind i lokalbefolkningens særlige kendetegn og karakteristika.

- I Geomatic arbejder vi med rigtig mange datakilder, når vi skal foretage for eksempel en markedsanalyse, benchmarking eller kundeundersøgelse for en virksomhed. I alt opererer vi med 36 segmenter, som vi deler kunder og brugere ind i. Det er et meget fintmasket net, og for at det kan fungere, forudsætter det adgang til en række datakilder, som vi henter ind forskellige steder fra, og afhængig af den analyse, vi skal foretage, fortæller Jeanette Mayland Olsen, der er Head of Communications & PR, Advisor i Geomatic.

Dataetisk databrug

Digitaliseringen af hele vores liv, hvor vi ulasteligt sætter vores elektroniske fodaftryk i cyberspace, når vi benytter internettet, har åbnet utallige muligheder for at kortlægge menneskers gøren og laden. Data, der er efterladt af brugere online, data, der lagres i offentlige myndigheders registreringssystemer og virksomheders kundedatabaser kan kobles og skabe nye indsigter. Alt er inden for rækkevidde, og med datasnilde og en klar og tydelig målsætning, kan man i dag trænge dybt ned i den enkelte forbrugers liv og adfærd, med hensyn til bl.a. købemønstre og interesser, men uden at gå på kompromis med privatlivet, fordi følsomme data diskretioneres, og fordi data om den enkelte ikke er nær så interessant som de mønstre og trends, vi kan identificere, når vi analyserer massen.

- Der er ingen tvivl om, at digitaliseringen er til gavn for både virksomhedernes bundlinje, og for kunderne. Det kommer til udtryk ved, at vi som kunder får en langt bedre service, end vi gjorde tidligere, og at virksomheder og forretninger har langt bedre muligheder for, at målrette markedsføringen derhen hvor den skal. Effektiviteten er kæmpe stor. Og som kunder bidrager vi selv til den. Det sker bl.a. i loyalitetsprogrammer for kunder, hvor vi gennem medlemskortet dels fortæller virksomheden, hvad vi køber, hvornår vi køber og hvor meget vi køber for. Dels ved at vi i forbindelse surveyundersøgelser selv afkrydser interessefelter, der kan omhandle alt fra mad, bolig og mode til aviser, blade og kulturinteresser. Det er sådanne oplysninger kombineret med de officielle registre, der gør, at vi i dag er i stand til at tegne og kortlægge et meget nuanceret billede af forskellige forbrugersegmenter, forklarer Jeanette Mayland Olsen.

Gode kundeoplevelser

Ifølge Jeanette Mayland Olsen er der høje dataetiske standarder i Danmark, og det er meget sjældent, at den datainformation som private og offentlige myndigheder har lagret, giver anledning til bekymring eller decideret datamisbrug. Datainformationen anvendes nemlig primært til at please og fastholde kunder, give dem fordelagtige tilbud og knytte kunden tættere til sit produkt. Med andre ord give kunden den optimale kundeoplevelse.

- Dataindsigten giver virksomheder og myndigheder et unikt værktøj til at målrette sin kommunikation og markedsføring, og dermed skabe optimale kundeoplevelser og relationer til ydelser og produkter. Og det er dét datastrømmene bliver brugt til i Danmark. Selvfølgelig er den sidste kriminelle ikke født endnu, men jeg kender ikke til sager, hvor virksomheder eller myndigheder med forsæt har delt data med uvedkommende, som også er ulovligt, både i dag og efter den nye EU-Dataforordning træder i kraft næste år, lyder det fra Jeanette Mayland Olsen.

Der kan være mange forhold der spiller ind når man flytter. Det kan bl.a. være kvadratmeterpris, jobmuligheder, beliggenhed og infrastruktur.

Seks konstruktive råd til øget bosætning

I 2016 gennemførte data- og analysehuset Geomatic en analyse af kommunernes bosætningsstrategier og -indsatser. På den baggrund har de opstillet seks enkle punkter, som enhver kommune, der har ambitioner om øget bosætning, med fordel kan studere.

Af: Michael Winther

I analysen Bosætningsindsatser i danske kommuner: Kommer børnefamilierne nu?, stilles der skarpt på kommunernes strategiske indsats og det resultat, der kom ud af indsatsen. Hovedkonklusionen i analysen er, at størstedelen af de danske kommuner gennemfører bosætningsindsatser med udgangspunkt i strategier og handleplaner, der er offentligt tilgængelige på kommunernes hjemmeside. Selvom mange af strategierne opstiller mere eller mindre definerede målgrupper, mangler der i strategi og handlingsplaner oftest en sammenhæng mellem kommunernes bosætningsanalyser, de udpegede målgrupper, de planlagte bosætningsindsatser samt kommunikationen og markedsføringen af dem. På den konto har Geomatic nu opstillet seks pejlemærker, som kommunerne kan tage i anvendelse i forbindelse med udarbejdelsen og udmøntningen af bosætningsdrømmene.

- At flytte er en af de største beslutninger, vi træffer i vores liv, og der er mange faktorer, der spiller ind. En af dem er, hvordan en kommunes brand er, og hvilke associationer vi får ind på lystavlen, når kommunen nævnes. Derfor er det afgørende, at kommunen finder ud af, hvem de slev er, og hvilke befolkningssegmenter de ønsker at tiltrække og kan tiltrække. Det kan vores pejlemærker være med til at afdække, siger Head of Communications & PR, Advisor Jeanette Mayland Olsen fra Geomatic.

Strategi i seks tempi

De seks råd og pejlemærker fra Geomatic lyder, at kommunen skal få indsigt i de nuværende til- og fraflyttere, afklare om tendensen skal styrkes eller ændres samt kortlægge kommunens brandværdi og aktuelle markedsposition. Herefter skal der foretages en målgruppeanalyse, og den målgruppeanalyse skal efterfølgende bruges proaktivt til at planlægge aktiviteterne i markedsføringen. Endelig skal der gennem hele processen kommunikeres målrettet og relevant både internt og eksternt.

Indsigt i de nuværende til- og fraflyttere

Som forarbejde til enhver bosætningsstrategi er det nyttigt at analysere de nuværende flyttemønstre og få belyst, hvilke karakteristika, der gør sig gældende ved både til- og fraflyttere og gerne indsat i et historisk perspektiv, fx ved at sammenligne med samme analyse fra sidste strategiproces, hvis det findes. Analysen kan med fordel afdække både flytninger ind og ud af kommunen samt interne flytninger, som bør sammenholdes med en tilsvarende analyse af alle nuværende borgeres karakteristika.

Skal tendensen ændres?

Brug den fornyede indsigt fra flytteanalysen til at afgøre, om de nuværende flyttemønstre viser en tendens, kommunen ønsker at forstærke eller ændre. Svaret på det spørgsmål er nemlig afgørende for valget af målgrupper.

Fastlæg markedspositionen

Kommunens markedsposition er et afgørende parameter for, hvordan kommunen skal tilrettelægge sine bosætningsindsatser. Markedspositionen skal i denne sammenhæng forstås som den position, kommunen indtager i markedet for tiltrækning af tilflyttere.

Målgruppeanalyse

Inden bosætningsindsatserne og -aktiviteterne fastlægges, skal kommunen dykke yderligere ned i den eller de valgte målgrupper. Jo større kendskab til målgruppens karakteristika, jo bedre er grundlaget for at planlægge og kommunikere indsatser og aktiviteter, der matcher målgruppens behov.

Tilpas til målgruppen

Planlæg bosætningsaktiviteterne ud fra målgruppeanalysen og overvej i den forbindelse hvordan de konkrete aktiviteter skal formidles og foldes ud, så kommunen opfattes og opleves som et rart sted for lige netop dén målgruppe, kommunen ønsker i tale.

Målrettet kommunikation

Kommunikér aktiviteterne tydeligt og relevant til målgruppen, og vær opmærksom på kommunikationssituationen, som i sit udgangspunkt er, at man kommunikerer til en uinteresseret målgruppe. Derfor skal budskab, platform og timing være velovervejet i forhold til målgruppens situation.

Se hele bosætningsanalysen på http://geomatic.dk/bsr